ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ร่วมกับ มจร

#โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Managemet : DSM) ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าของประเทศ ปี 2558 – 2569 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกต่างๆ ดำเนินการศึกษา และเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า เพื่อยกระดับองค์ความรู้ สร้างพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปขยายผลเพื่อนำไปใช้งานในภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ใช้น้ำประเภทหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีปริมาณการใช้น้ำสูง เพื่อเข้่าร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) โดยการดำเนินโครงการจะใช้หลัก ๓ R คือ การใช้ช้ำ (Reuse) , การลดการใช้น้ำ (Reduce) , และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า