ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มจร (ส่วนกลาง)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมให้บุคลากรส่วนกลางเกี่ยวกับระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ เพื่อให้การใช้ห้องประของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอบรมดังนี้

  1. การจองใช้งานของระบบห้องประชุมออนไลน์ของส่วนงานต่างๆ โดยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี ให้ข้อมูลการเข้าระบบ
  2. การจองใช้ห้องประชุมตามตารางห้องประชุม โดยดูห้องประชุมตามปฏิทินการใช้ห้อง
  3. การอนุมัติให้ใช้ห้องประชุม สัมนา อบรม ต่างๆ
  4. การชำระค่าบำรุงห้องประชุม ตามระเบียบการชำระค่าบำรุงห้องประชุมมหาวิทยาลัย
  5. การชดใช้ห้องประชุมกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยภายในห้องประชุม